Kvalitetsledning och GDPR

/Kvalitetsledning och GDPR
Kvalitetsledning och GDPR 2023-01-03T16:56:23+00:00

Kvalitetsledning och GDPR

Med ett ledningssystem som är utformat på rätt sätt, och tydliga policys och styrdokument för GDPR på plats, så har du bra förutsättningar för att kunna arbeta effektivt och utveckla verksamheten. Jag fungerar som ditt stöd i införandet av GDPR och när det gäller ert ledningssystem för kvalitet tar vi gemensamt fram metoder för att jobba med ständiga förbättringar, vi mäter kvalitetsbristkostnader, vi kartlägger ”vem som gör vad och varför”, vi effektiviserar, dokumenterar och följer upp. Och så börjar vi om igen. Det är det som är att jobba med ständiga förbättringar.

GDPR
Den 25e maj trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft och ersatte den gamla personuppgiftslagen (PUL). Syftet med den nya lagstiftningen är att skydda den enskilde individens personuppgifter på ett bättre sätt. När vi tänker på Facebook och liknande dataflöden kan det kännas helt naturligt att personuppgifter ska skyddas på ett bättre sätt men för oss i säkerhetsbranschen, vi hanterar väl inte så mycket personuppgifter, och vi har väl ändå rätt bra koll. Lagstiftningen särskiljer tyvärr inte på detta utan GDPR påverkar i princip alla verksamheter i hela EU på ett eller annat sätt.

Det är fortfarande väldigt många som inte är klara med, eller ens har påbörjat sitt arbete med att ta fram metoder för att arbeta i enlighet med GDPR. Ofta inleds arbetet med en GAP-analys för att hitta ett nu-läge och ett önskat sen-läge. Tillsammans genomlyser vi hur personuppgifter ”färdas” genom organisationen och upprättar en plan för hur hanteringen ska se ut. Det behöver finnas policys och styrdokument för hur ni hanterar personuppgifter, personuppgiftsincidenter, personuppgiftsbiträdesavtal och liknade.

Jag har lång erfarenhet av säkerhetsbranschen och har hanterat införandet av GDPR i ett stort antal bolag, och även lett GDPR-arbetet på en koncernövergripande nivå i en multinationell miljö. Känner du dig osäker på GDPR och vill ha lite tips på vägen så tveka inte att höra av dig.

Kvalitetsledning
Att utveckla och införa ett ledningssystem för kvalitet på ett bra sätt är ett långsiktig åtagande. Systemet ska utvecklas för att spegla verksamheten och inte bara vara en pappersprodukt som plockas fram när externrevisorerna kommer på besök. Att få in systemet i verksamheten på ett effektivt sätt kräver arbete och engagemang och det sker inte över en natt. Vi sätter gemensamma långa mål, involverar personalen och fokuserar på det som är mest viktigt. Över tid kommer många små tidstjuvar att arbetas bort och verksamheten bli effektivare.

Jag brukar säga att jag fungerar som en oljekanna som smörjer lite här och lite där. Det är ganska lätt att som extern konsult samla på sig information för att hitta flaskhalsarna i verksamheten och hitta de felorsaker som gör att utförandeprocessen blir ineffektiv. Att arbeta med ständiga förbättringar är både roligt och lönsamt för dig som företagare.

I ett normalt uppdrag för Kvalitetsledning ingår följande åtaganden:

  • Leder de löpande kvalitetsrelaterade aktiviteterna
  • Deltar i ledningsgruppmöten och är föredragande i kvalitetsfrågor
  • Deltar på utvalda personalmöten (exempelvis månadsmöten)
  • Utför stickprovskontroller internt och vid behov på installationsplatsen
  • Tar fram och analyserar statistik och lägger fram förslag till ständiga förbättringar vid ledningens genomgång
  • Leder de årliga externa revisionerna med SBSC och hanterar eventuella avvikelser
  • Mäter och följer upp utförda leveranser och eventuella kundklagomål
  • Kategoriserar avvikelser och tar fram underlag för kvalitetsbristkostnader och garantireserv
  • Arbetar på ett långsiktigt sätt med att få bort ”strul” i utförandeprocessen
  • Ger förslag på relevanta kvalitetsmål och mäter hur dessa mål uppfylls
wp_footer()